Menu Zamknij

5-lecie działalności koła

Z OKAZJI  5 – LECIA SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI KLUB PTTK OSIEK OGŁASZA KONKURS FOTOGRAFICZNY PN.

„PIĘĆ LAT W OBIEKTYWIE”

REGULAMIN KONKURSU

I.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest Klub PTTK w Osieku.

1.2 Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

1.3 Celem Konkursu jest:

– promowanie walorów przyrodniczych i turystyczno – krajoznawczych Polski;

– rozwijanie wrażliwości artystycznej;

– prezentacja twórczości członków PTTK w dziedzinie fotografii;

1.4 W Konkursie mogą wziąć udział tylko członkowie Klubu PTTK Osiek.

W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Zarządu.

1.5 Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

1.6 Każdy uczestnik może nadesłać max.3 fotografie, bez wizerunku osób, wykonane w czasie wycieczek zorganizowanych przez Klub PTTK Osiek w latach 2019 – 2023.
1.7 Fotografie należy przesłać na adres poczty elektronicznej: aleksandra.luranc@poczta.fm z zapisem w tytule  Konkurs Fotograficzny pn. „Pięć lat w obiektywie”.
1.8 Fotografie konkursowe należy przesłać w formacie plików JPG lub PNG.

1.9 Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia  oraz kolejnego numeru fotografii, np. Kowalska  A  01, Kowalska  A 02, Kowalska  A 03.

Numer zdjęcia musi być zgodny z numerem podanym w karcie zgłoszenia.

1.10 Przesyłając fotografię należy dołączyć do  e-maila Kartę zgłoszenia podając w niej: imię i nazwisko autora, tytuły zdjęć, nr tel. kontaktowego

(wzór Karty zgłoszenia podany na końcu niniejszego Regulaminu – do skopiowania).
 Wraz z danymi należy przesłać Oświadczenie wraz z podpisem (treść Oświadczenia podana poniżej – do skopiowania):

Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do nich pełne prawa autorskie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego pn. ” Pięć lat w obiektywie”  w celach wynikających z regulaminu  tego Konkursu, zgodnie z Ustawą z dna 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

 

……………………………………………………………………….

Podpis autora prac konkursowych

II. TERMINARZ:

2.1 Termin nadsyłania prac mija 28 kwietnia2023 r. (decyduje data wysłania pliku pocztą elektroniczną).

2.2 Fotografie wysłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
2.3 Organizator powołuje Jury Konkursu.

2.4 Ocena prac przez Jury nastąpi do 17 maja, a uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród odbędzie się na zebraniu ogólnym członków Klubu – dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie.

2.5 Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

2.6 Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów Konkursu oraz ich prac konkursowych.

2.7 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Osieku w zakładce – Klub PTTK Osiek oraz w „Echach Osieka”.

III. Nagrody:

3.1 Dwanaście zwycięskich prac konkursowych zostanie umieszczonych w kalendarzu na 2024 rok, który będzie wydany  przez Klub PTTK Osiek, a ich autorzy nagrodzeni . Prace te zostaną również wyeksponowane na wystawie pokonkursowej ( w UG Osiek na tablicy Biblioteki Gminnej).

Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

 KARTA ZGŁOSZENIA

na Konkurs Fotograficzny pn. „Pięć lat w obiektywie”

Imię i nazwisko ……………………………………….

nr telefonu kontaktowego ………………………..

Tytuł pracy:
01. ……………………………………………………. (np. zachód słońca nad Bałtykiem)

02. ……………………………………………………..

03. ………………………………………………………

Skip to content