Archiwa kategorii: Aktualności

Kampania informacyjna na temat naborów planowanych w bieżącym roku „LSR w 2019″.

Stowarzyszenie Dolina Karpia realizując Kampanię informacyjną na temat naborów planowanych w bieżącym roku „LSR w 2019″, informuje o zaplanowanych w bieżącym roku naborach wniosków o dofinansowanie/ wniosków o przyznanie pomocy.

Pierwsze zaplanowane nabory odbędą się w terminie od 17 stycznia do 1 lutego 2019 roku, w ramach następujących przedsięwzięć Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia:

- Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich – podejmowanie działalności gospodarczej (intensywność wsparcia 100%),

- Tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań (intensywność wsparcia do 100% kosztów kwalifikowalnych),

- Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego (intensywność wsparcia do 75% kosztów kwalifikowalnych).

Powyższe realizowane będą w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a dofinansowanie uzyskać będzie można m.in. na zakładanie działalności gospodarczej, rozwój ogólnodostępnej infrastruktury czy remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
- Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarach rybackich (intensywność wsparcia do 85% kosztów kwalifikowalnych),

Powyższe realizowane będzie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, a dofinansowanie uzyskać będzie można m.in. na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury terytorialnie lub historycznie związanej z obszarem rybackim.
Kolejne zaplanowane nabory odbędą się zgodnie z harmonogramem planowanych naborów wniosków, a dotyczyć będą następujących przedsięwzięć zapisanych w LSR:

- Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich – rozwijanie działalności gospodarczej,

- Poprawa potencjału w zakresie przetwórstwa lub dystrybucji lokalnych produktów,

- Organizacja atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu (projekt grantowy),

- Spójna i widoczna oferta  turystyczna Doliny Karpia (projekt grantowy),

- Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach rybackich,

- Spójna i widoczna oferta  turystyczna Doliny Karpia (operacja własna).

Ponadto zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych odbywających się zgodnie z harmonogramem, podczas których uczestnicy zapoznają się z dokumentacją konkursową, rozporządzeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, oraz kryteriami wyboru operacji.

Do udziału w nich zapraszamy wszystkich potencjalnych wnioskodawców, zwłaszcza osoby chcące utworzyć nowe miejsca pracy oraz osoby z grup defaworyzowanych (w tym rybaków).

Szczegółowe informacje przekazywane będą na bieżąco na stronie www.dolinakarpia.org

Gala noworoczna – od czardasza do kankana, przedstawienie „Operetka wczoraj i dziś”

5 styczna gościliśmy Teatr Muzyczny IWIA. „Operetka wczoraj i dziś” to połączenie melodii z najpiękniejszych operetek świata. Twórcami i głównymi solistami było małżeństwo Izabeli i Marcina Witwickich. Muzyczne i sceniczne doświadczenie zaowocowały precyzyjnym połączeniem linii melodycznych utworów, dając całość jednolitego spektaklu muzycznego. Niezwykła melodia i rytmika tańców zachęcała widzów do uczestnictwa w odgrywanym spektaklu. Akcja widowiska osadzona była w wiedeńskich salonach. Główni bohaterowie operetki to elita. Pokazano w spektaklu życie wyższych sfer, ich hulaszczy tryb życia oraz rozgrywki pomiędzy arystokracją a jej służbą, co dało widzom gwarancję dobrej zabawy. Artyści śpiewali między innymi arie z operetek (Księżniczki Czardasza, Wesołej Wdówki, Hrabiny Marica, Giuditta czy Barcelona Clivia). W wykonaniu artystów zobaczyliśmy też baletowe wykonanie walca, polkę i kankana. To kolejny rok z galą noworoczną przygotowaną przez dyrektor Centrum Kultury, Czytelnictwa i sportu w Osieku panią Krystynę Dusik. Spotkanie noworoczne zakończyło się toastem.

Rozalia Ćwiertnia