Inspektor Ochrony Danych

ADMINISTRATOR DANYCH – AD

Administratorem danych przetwarzanych Państwa danych osobowych jest:
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku reprezentowane przez Dyrektora
ul. Główna 94, 32-608 Osiek woj. małopolskie;
Kontakt z Administratorem:
1. telefoniczny:  +48 (33) 48 41 888
2. e-mail: centrumkultury@osiek.pl
3. listowny na powyższe dane adresowe;

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – IOD

Administrator zgodnie z art. 37 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Pani Agnieszka Stelmaczonek
Inspektor Ochrony Danych
Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku

Kontakt do IOD poprzez:
1. e-mail: iod@kultura.osiek.pl
2. listownie na adres korespondencyjny Administratora z dopiskiem dla „IOD”
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku, ul. Główna 94, 32-608 Osiek woj. małopolskie

Kontaktując się z Administratorem, czy z naszym Inspektorem ochrony danych zarówno w formie e-mail, jak i listownie będą Państwo udostępniać swoje dane. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną skierowaną do osób kontaktujących się z Administratorem lub Inspektorem w zakresie ochrony danych osobowych.

————————————————————————————————————————–

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się
z Administratorem Danych lub Inspektorem Ochrony Danych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku przy ul. Głównej 94, 32-608 Osiek woj. małopolskie. Kontakt z Administratorem:

 

2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do IOD e-mail: iod@kultura.osiek.pl

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nawiązanie kontaktu z Administratorem lub Inspektorem ochrony danych w zakresie przetwarzania danych osobowych i/lub skorzystania z przysługujących praw jako osobie, której dane dotyczą. Natomiast podstawą przetwarzania danych podanych podczas kontaktu jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie wyrażona w formie wyraźnego działania potwierdzającego chęć nawiązania kontaktu z Administratorem i/lub IOD (przesłanie danych).

4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy nadrzędnych przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług w imieniu i na rzecz administratora (np. w zakresie obsługi IT), z którymi zawarł on zgodnie z art. 28 RODO umowy powierzenia przetwarzania danych.

5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

6.Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

7.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody w celu kontaktu z administratorem i/lub Inspektorem ochrony danych oraz przez 5 lat od dnia odwołania zgody w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

8.Ma Pani/Pan prawo do:

  • uzyskania informacji o zasadach przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do nich i uzyskania ich kopii, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;
  • powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych co wynika z obowiązku administratora;
  • wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie odbyło się na podstawie jej wyrażenia. Wycofanie odbywa się bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • kontaktu z Inspektorem ochrony danych powołanym przez administratora;

 

9. W celu realizacji swoich praw mogą Państwo złożyć stosowne żądanie pobierając w tym celu przygotowane gotowe wnioski dostępne na stronie , które po wypełnieniu i podpisaniu należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres korespondencyjny podany powyżej lub poprzez e-mail: centrumkultury@osiek.pllub iod@kultura.osiek.pl

Prawa te mogą w szczególnych przypadkach mogą podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów.

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich nie podania:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest konieczne w celu przetworzenia kontaktu i udzielenia odpowiedzi i/lub realizacji praw, z których Pani/Pan chciałaby/chciałby skorzystać. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.