Wakacje w bibliotece 2019 – Regulamin, warunki uczestnictwa oraz szczegółowe informacje

REGULAMIN ZAJĘĆ „WAKACJE W BIBLIOTECE 2019” W OSIEKU I GŁĘBOWICACH

Organizator:

Organizatorem wypoczynku dla dzieci „Wakacje w bibliotece” jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku ul. Główna 94, 32-608 Osiek.

NIP: 549-10-49-081

Zapisy trwają od 10.06.2019 do 28.06.2019 r. w Bibliotece Publicznej w Osieku i świetlicy przy WDK w Głębowicach u p. Haliny Kuwik:

Biblioteka Publiczna, ul. Główna 125, 32-608 Osiek; tel. 33 84 58 155

Świetlica w WDK w Głębowicach, ul. Oświęcimska 8, 32-608 Osiek; tel. 33 87 55 550.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Na formy wypoczynku składają się trzy wyjazdy, teatrzyk w Osieku oraz zajęcia plastyczne. Koszty przejazdów i teatrzyku ponosi Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

„Wakacje w bibliotece 2019” odbywają się w terminach: 1.07.–14.07.2019;

1. Organizator przewidział trzy wyjazdy i cztery zajęcia stacjonarne, zarówno w Osieku, jak i Głębowicach. Uczestnicy “Wakacji w bibliotece 2019” przebywają pod opieką wychowawców w podanych poniżej terminach i godzinach:

2.07.2019 r. – wyjazd do kina Planet Cinema w Oświęcimiu na animowany film. Zbiórka w Osieku 8.20 (Zbiórka w Głębowicach: 8.40). Powrót ok.12.00. Koszt 15 zł.

3.07.2019 r. – wyjazd do „Dinozatorlandii” w Inwałdzie. Zbiórka w Osieku 8.40 (Zbiórka w Głębowicach: 8.50), planowany powrót ok. 13.30. Koszt 27 zł.

8.07.2019 r. – Osiek: teatrzyk w sali WDK w Osieku (ul. Główna 125, pt. „Zaczarowany medalion”, wstęp wolny dla wszystkich dzieci. Czas trwania spektaklu: godz. 12.00–13.00. Bezpłatnie.

10.07.2019 r. – wyjazd do Magiczna Osada; park linowy, ognisko. Zbiórka w Głębowicach: 7.50 (Zbiórka w Osieku 7.40), planowany powrót ok. 14.00. Koszt 11 zł.

1, 4, 9 i 11.07.2019 r. – Zajęcia plastyczne w bibliotece w Osieku (Klub Centrum godzina 10:00) i na Sali WDK w Głębowicach (godzina 13.00).

1. Na Zajęcia zapisywane są dzieci pomiędzy 7 a 12 rokiem życia.

2. Uczestnik wyjazdów musi najpóźniej w dniu 25.06.2019 r. ukończyć 7 lat.

3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki lub miejsca zbiórek i z powrotem.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje (telefonicznie lub osobiście) osoby uczęszczające na zajęcia.

5. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub zorganizowania zastępstwa za instruktora.

6. Uczestnik nie może odstępować opłaconych wycieczek osobom trzecim.

7. Dokumentem stwierdzającym o obecności na zajęciach jest prowadzona przez instruktora lista obecności.

8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja wszystkich punktów powyższego regulaminu.

9. Wniesienie opłaty za wyjazdy jest jednoczesną akceptacją niniejszego regulaminu.

10. Uczestnicy “Wakacji w bibliotece 2019” mają prawo do spokojnego wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich wycieczkach i zajęciach.

11. Uczestnicy mają obowiązek bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców, przestrzegać ramowego harmonogramu dnia, zwłaszcza godzin zbiórek, kulturalnie zachowywać się, przestrzegać zasad poruszania się po drogach, uczestnik “Wakacji w bibliotece 2019” zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do warunków atmosferycznych (wygodne buty, w razie niepogody kurtkę przeciwdeszczową, luźny strój i buty sportowe na zajęcia świetlicowe).

12. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, nie wykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie skutkowało upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w kolejnych wycieczkach/zajęciach.

13. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas zajęć/wycieczek oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.

14. Opłata za udział dziecka we wszystkich wycieczkach wynosi 53 zł. Są to koszty biletów wstępu

5. Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek:

  • Dokonać wpłaty za wyjazdy z góry tj. najpóźniej w dniu 28.06.2019 r. do godziny 18.00, jedynie po dokonaniu wpłaty dziecko wpisane zostanie na listę uczestników, całkowity koszt 53 zł.
  • Odebrać dziecko niezwłocznie po zakończeniu zajęć.
  • Brak wpłaty będzie oznaczać rezygnację z zajęć.
  • Zgłosić najszybciej jak się da rezygnację z zajęć.
  • Wypełnić formularz zgód na udział w zajęciach i wyjazdach oraz na wykorzystanie wizerunku dziecka i przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem, który dostępny jest na stronie internetowej www.kultura.osiek.pl oraz w Bibliotece Publicznej w Osieku.

16. Zarządzeniem Dyrektora GCKCiS na program „Wakacje w bibliotece 2019” przyjmowanych jest 45 uczestników, w tym 33 osoby z Osieka i 12 z Głębowic.

17. W sprawach nieuregulowanych przedmiotowym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy rozporządzenia MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.