Klauzula informacyjna dla osób korzystających z działalności
prowadzonej przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku
(dla czytelników, użytkowników, uczestników wydarzeń kulturalnych, konkursów, imprez publicznych itp.)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku przy ul. Głównej 94, 32-608 Osiek woj. małopolskie. Kontakt z Administratorem:

  1. telefoniczny:  +48(33) 48 41 888;

  2. e-mail: centrumkultury@osiek.pl

  3. listowny na powyższe dane adresowe;

2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do IOD e-mail: iod@kultura.osiek.pl

3.Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku będzie pobierać i przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie do celu i podstawy prawnej:

a) art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia – na podstawie wyrażonej zgody w celu:

- zapisu do biblioteki, czy zgłoszenia wzięcia udziału w konkursie, wydarzeniu kulturalnym, turnieju, a także zajęć cyklicznych prowadzonych przez bibliotekę itp.;

- publikacji wizerunku;

- przekazywania informacji o działalności Centrum;

Każdorazowo przy pobieraniu zgody będą Państwo informowani o celu i rodzaju pobieranych danych, a także komu Państwo wyrażają zgodę i w jakim zakresie.

b) art. 6 ust. 1 lit. c i e Rozporządzenia – na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu:

- realizacji zadań wynikających ze statutu Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

- korzystaniem z udostępnionych zbiorów bibliotecznych – ich wypożyczaniem i zwrotem oraz w celach statystycznych, na podstawie Ustawy o bibliotekach z dn. 29 czerwca 1997 z późn. zm. oraz Ustawy o statystyce publicznej z dn.29 czerwca 1995 z późn. zm.

- dokumentowania prowadzonej działalności oraz przetwarzanie w celach archiwalnych;

- realizacji zadań statutowych (organizacja warsztatów, zajęć edukacyjnych, konkursów, występów, a także organizacja wycieczek, imprez o charakterze kulturalnym) i innych prawnych obowiązków w tym umownych;

- dochodzenie ewentualnych roszczeń prawnych;

- prowadzenie statystyk dotyczących korzystania ze zbiorów biblioteki;

- weryfikacji sposobu korzystania z multimediów biblioteki – komputery, Internet (jeśli Czytelnik korzysta z tych usług) w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych biblioteki oraz w celu wykrywania działań niezgodnych z prawem;

c) art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia – na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora w celu:

- powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych materiałów oraz prowadzenia korespondencji o podobnym charakterze;

4.Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z działalnością Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych, czy uczestnictwa w prowadzonych przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku konkursach, turniejach, czy innych formach związanych przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną jednostki.

5.Państwa dane będą przechowywane przez okres:

a) pozostawania czytelnikiem biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz dokonano wypożyczenia oraz dla osób korzystających z czytelni 5 lat od daty ostatniej wizyty (pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony);

b) przez okres roku czasu od daty, kiedy odnotowano korzystanie z Internetu biblioteki;

c) przez okres dokumentowania działalności Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku, nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych zgodnie z kategorią archiwalną;

d) do czasu wyrażonej zgody, a w przypadku jej wycofania przez okres 5 lat od daty jej wycofania do celu ewentualnego dochodzenia roszczeń;

6.Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami będą pracownicy administratora, czy osoby delegowane do Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w celu realizacji zadań związanych z działalnością jednostki (np. komisje konkursowe). Odbiorcami danych Państwa mogą też być podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania – np. firmy outsourcingowe – audytowe.

7.Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

8.Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podlegały profilowaniu w tym podejmowaniu w sposób zautomatyzowany.

9.Mają Państwo prawo do: ochrony Państwa danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Państwa danych. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów.

Mają też Państwo prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych powołanym przez Administratora.

10. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, osobie, która ją wyraziła przysługuje prawo do jej wycofania bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora.

11. W celu realizacji swoich praw mogą Państwo złożyć stosowne żądanie pobierając w tym celu przygotowane gotowe wnioski dostępne na stronie , które po wypełnieniu i podpisaniu należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres korespondencyjny podany powyżej lub poprzez e-mail: centrumkultury@osiek.pllub iod@kultura.osiek.pl

12. W przypadku, gdy zostanie uznane niewłaściwe przetwarzanie Państwa danych mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich nie podania:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest konieczne w celu wzięcia udziału w niektórych wydarzeniach, konkursach, czy zapisania się do biblioteki. Brak podania danych w tych przypadkach będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.