Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informujemy, że:

1) Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu z siedzibą w Osieku w województwie małopolskim przy ulicy Głównej 94, 32-608 Osiek jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Kontakt z Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu:
email: centrumkultury@osiek.pl
tel. +48 (33) 48 41 888

2) W Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Ispektor Ochrony Danych - Pani Agnieszka Stelmaczonek
e-mail: iod@kultura.osiek.pl

3) Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku przetwarza Państwa dane w celach:

a) realizacji obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa w zakresie zadań powierzonych GCKCiS w Osieku na podstawie ustawy o samorządzie gminnym; ustawy o bibliotekach, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
b) prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjno-promocyjnych dotyczących GCKCiS w Osieku.
c) obsługi procesów rekrutacji.
d) zawierania umów.

4) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych.

5) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. W takiej sytuacji przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem z obowiązującym prawem.

6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w szczególności Ustawie z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7) W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane, chyba że przetwarzanie będzie regulowane przepisami prawa, będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8) Przysługuje Państwu również prawo do dostępu do treści danych (w tym prawo do uzyskania kopii), sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyuznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

9) Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być jednostki organizacyjne Gminy Osiek, podmioty realizujące na rzecz GCKCiS w Osieku usługi czy Jednostki Samorządu Terytorialnego realizujące zadania na rzecz Gminy Osiek, którym Administrator Danych (GCKCiS w Osieku) może powierzyć przetwarzanie danych osobowych. Państwa danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające, np. firmy prawnicze, informatyczne, doradcze itp. na podstawie zawartej z GCKCiS w Osieku umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.