Wszystkie wpisy, których autorem jest Dagmara Cieślica

Ferie w bibliotece 2020 – Regulamin, warunki uczestnictwa oraz szczegółowe informacje

REGULAMIN ZAJĘĆ „FERIE W BIBLIOTECE 2020” W OSIEKU I GŁĘBOWICACH

Organizator:

Organizatorem wypoczynku dla dzieci „Ferie w bibliotece” jest Gminne Centrum
Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku ul. Główna 94, 32-608 Osiek.
NIP: 549-10-49-081
Zapisy trwają od 13.01. do 23.01.2020 r. w Bibliotece Publicznej w Osieku
i świetlicy przy WDK w Głębowicach u p. Haliny Kuwik:

Biblioteka Publiczna, ul. Główna 125, 32-608 Osiek; tel. 33 84 58 155
Świetlica w WDK w Głębowicach, ul. Oświęcimska 8, 32-608 Osiek;
tel. 33 87 55 550.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Na formy wypoczynku składają się cztery wyjazdy, teatrzyk w Osieku i zajęcia
świetlicowe w Osieku i Głębowicach. Koszty przejazdów i teatrzyku ponosi
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

„Ferie w bibliotece 2020” odbywają się w terminach: 28.01.-7.02. 2020;

1. Organizator przewidział cztery wyjazdy i cztery zajęcia stacjonarne, zarówno
w Osieku, jak i Głębowicach. Uczestnicy “Wakacji w bibliotece 2019”
przebywają pod opieką wychowawców w podanych poniżej terminach
i godzinach:

28.01.2020 r. – wyjazd do Teatru Banialuka na spektakl „Pierścień i róża”.
Wyjazd z Głębowic o godz. 9.50 . Powrót ok.14.00. Koszt 18 zł.

29.01.2020 r. – Osiek: teatrzyk w sali WDK w Osieku (ul. Główna 125), pt.
„Podróże Baltazara Gąbki”, wstęp wolny dla wszystkich dzieci. Czas trwania
spektaklu: godz. 13.00–14.00. Bezpłatnie.

31.01.2020 r. – wyjazd do Muzeum na Zamku w Oświęcimiu, zwiedzanie oraz
warsztaty „W średniowiecznym skryptorium” Wyjazd z Osieka o godz. 9.20
powrót ok. 12.30 Koszt 18 zł.

5.02.2020 r. – wyjazd do „Apilandii w Kleczy Dolnej wyjazd z Osieka o godz. 8.00, planowany powrót ok. 13.00. Koszt 26 zł.

7.02.2020 r. – wyjazd do kina Planet Cinema w Oświęcimiu, wyjazd z Osieka
przez Głębowice o godz 9.00, powrót ok. 12.30, koszt 15

30.01, 4.02., 6.02. 2020 r. – Zajęcia plastyczne „Kreatywni papierotwórcy” w bibliotece w Osieku Klub Centrum ( godzina 10:00) i na Sali WDK w Głębowicach (godzina 13.00).

1.Na Zajęcia zapisywane są dzieci pomiędzy 7 a 12 rokiem życia.
2.Uczestnik wyjazdów musi najpóźniej w dniu 24.01.2020 r. ukończyć 7 lat.
3.Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki lub
miejsca zbiórek i z powrotem.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje
(telefonicznie lub osobiście) osoby uczęszczające na zajęcia.
5. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do
odwołania zajęć lub zorganizowania zastępstwa za instruktora.
6. Uczestnik nie może odstępować opłaconych wycieczek osobom trzecim.
7. Dokumentem stwierdzającym o obecności na zajęciach jest prowadzona przez
instruktora lista obecności.
8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja wszystkich punktów
powyższego regulaminu.
9. Wniesienie opłaty za wyjazdy jest jednoczesną akceptacją niniejszego
regulaminu.
10. Uczestnicy “Ferie w bibliotece 2020” mają prawo do spokojnego
wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich wycieczkach i zajęciach.
11. Uczestnicy mają obowiązek bezwzględnie podporządkować się poleceniom
wychowawców, przestrzegać ramowego harmonogramu dnia, zwłaszcza godzin
zbiórek, kulturalnie zachowywać się, przestrzegać zasad poruszania się po
drogach, uczestnik “Ferie w bibliotece 2020” zobowiązany jest do posiadania
ubrań stosownych do warunków atmosferycznych (wygodne buty, w razie
niepogody kurtkę przeciwdeszczową, luźny strój i buty sportowe na zajęcia
świetlicowe).
12. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja,
niezdyscyplinowanie, nie wykonywanie poleceń wychowawców,nieprzestrzeganie regulaminu będzie skutkowało upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem
uczestnika z udziału w kolejnych wycieczkach/zajęciach.
13. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników
podczas zajęć/wycieczek oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci,
a dokonanych przez innych uczestników.14. Opłata za udział dziecka we wszystkich wycieczkach wynosi 77 zł. Są to koszty biletów wstępu.
5. Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek:

 • Dokonać wpłaty za wyjazdy z góry tj. najpóźniej w dniu 24.01.2020 r. do godziny 18.00, jedynie po dokonaniu wpłaty dziecko wpisane zostanie na listę uczestników, całkowity koszt 77 zł.
 •  Odebrać dziecko niezwłocznie po zakończeniu zajęć.
 • Brak wpłaty będzie oznaczać rezygnację z zajęć.
 • Zgłosić najszybciej jak się da rezygnację z zajęć.
 •  Wypełnić formularz zgód na udział w zajęciach i wyjazdach oraz na
  wykorzystanie wizerunku dziecka i przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem, który dostępny
  jest na stronie internetowej www.kultura.osiek.pl oraz w Bibliotece
  Publicznej w Osieku.

16. Zarządzeniem Dyrektora GCKCiS na program „Ferie w bibliotece 2020”
przyjmowanych jest 45 uczestników, w tym 33 osoby z Osieka i 12 z Głębowic.
17. W sprawach nieuregulowanych przedmiotowym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy rozporządzenia MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dla dzieci
i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.