Wszystkie wpisy, których autorem jest Kramarczyk

Otwarcie siłowni od 8 czerwca 2020 r.

ZALECENIA DLA KORZYSTAJĄCYCH Z SIŁOWNI 
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OSIEKU 
w okresie pandemii koronawirusa COVID 19

od dnia 8 czerwca 2020 r. do odwołania

1. Z siłowni może jednocześnie korzystać maksymalnie 5 osób.
2. Osobom z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 roku życia lub cierpiące na choroby przewlekłe) zaleca się korzystanie z ćwiczeń bez obecności innych osób lub zaniechanie korzystania z siłowni do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.
3. Należy utrzymać odległość co najmniej 2 m między użytkownikami.
4. Przed przystąpieniem do ćwiczeń i po ich ukończeniu należy zdezynfekować ręce. Dozownik z płynem do dezynfekcji rąk jest dostępny przy wejściu do siłowni.
5. Po zakończonym ćwiczeniu należy zdezynfekować używane urządzenie przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji powierzchni.
Wszystkie urządzenia dezynfekowane są przez obsługę po zamknięciu siłowni.
6. Nie zaleca się korzystania z szafek na ubrania.

 

Informujemy, że siłownia będzie otwarta
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 16:00 do 20:00.

 

Place zabaw przy OSiR otwarte od 6 czerwca

plac zabaw

Place zabaw przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Osieku otwarte będą od 6 czerwca 2020 roku, codziennie do godz. 20:00. Korzystając z nich trzeba jednak pamiętać o specjalnych środkach ostrożności.

W związku z sytuacją epidemiczną został opracowany specjalny regulamin korzystania z obiektu. Zgodnie z nim konieczne jest dezynfekowanie rąk przed wejściem i przy opuszczaniu placów zabaw. Obowiązuje też zachowanie bezpiecznego, dwumetrowego dystansu lub używanie maseczek.

Krystyna Dusik

Regulamin korzystania z placu zabaw
w okresie pandemii koronawirusa COVID 19
od dnia 6 czerwca 2020 r. do odwołania

 

Każda osoba korzystająca z placu zabaw obowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem

 1. Administratorem placu zabaw jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku.

2. Administrator informuje, że przed oddaniem do użytku plac zabaw został zdezynfekowany.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa:

• korzystający z obiektu zobowiązani są do dezynfekowania rąk (środki do dezynfekcji są dostępne w sanitariatach OSiR),
• na placu zabaw obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu między korzystającymi z obiektu – minimum 2 metry,
• w przypadku braku możliwości zachowania dystansu na terenie obiektu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa przez dorosłych opiekunów – nie dotyczy dzieci do 4 roku życia.

4. Użytkownicy korzystają z placu zabaw na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za umyślne zniszczenia.

5. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem porządkuje regulamin ogólny obiektu.

 Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku informuje, że plac zabaw został przygotowany tak, by był możliwie bezpieczny. Dezynfekowanie placów zabaw należy do administrujących terenem, dlatego będziemy robić to systematycznie, zgodnie z wytycznymi GIS. Nie ma jednak możliwości, by sprzęt był dezynfekowany po każdorazowym użyciu przez dziecko. Dlatego liczymy na rozsądek i apelujemy do rodziców i opiekunów: miejcie pieczę nad swoimi pociechami!

 

Drodzy Czytelnicy,

Od 11 maja otwieramy Bibliotekę Publiczną w Osieku. Filia w Głębowicach pozostanie nadal zamknięta.

W trosce o bezpieczeństwo Czytelników i pracowników Biblioteki wprowadzone zostały nowe zasady bezpiecznego korzystania z Biblioteki:

1. Biblioteka będzie czynna codziennie w godzinach 8-15.

2. W bibliotece, w miejscu wypożyczania książek, może przebywać jeden czytelnik w maseczce ochronnej lub innym zabezpieczeniu. Pozostali powinni czekać na zewnątrz w odległości co najmniej 2 m od siebie.

3. Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do księgozbioru. Książki podaje bibliotekarz.

4. W punkcie kontaktu czytelnika z bibliotekarzem ustawione będą przesłony ochronne z pleksi. Bibliotekarz będzie wyposażony w rękawiczki ochronne, maskę lub przyłbicę.

5. Zwracane książki poddane zostaną 10-dniowej kwarantannie.

6. Stanowiska komputerowe będą nieczynne do odwołania.

7. Nie wykonuje się usług poligraficznych do odwołania.

Drodzy Czytelnicy,

Przygotowujemy się do ponownego otwarcia Biblioteki, które najprawdopodobniej nastąpi 11 maja.

Prosimy śledzić informacje na naszej stronie internetowej.

W związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym musimy zadbać o nasze wspólne bezpieczeństwo, dlatego ponowne otwarcie Biblioteki nastąpi  po uzgodnieniach z powiatowym inspektorem sanitarnym, na nowych zasadach, o których poinformujemy przed otwarciem Biblioteki.

Dotacje dla obszaru Doliny Karpia w 2020 roku

DOLINA_KARPIA_logo_poziom_RGB_CS4

Dotacje dla obszaru Doliny Karpia w 2020 roku

Stowarzyszenie Dolina Karpia w najbliższych miesiącach (po ustąpieniu zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19
w Polsce) będzie ogłaszało nabory wniosków w ramach kilku przedsięwzięć.

Dla podmiotów działających w sektorze rybackim przewidziano środki na operacje w zakresie modernizacji lub wdrożeniu innowacji w procesie chowu i hodowli ryb oraz na wszelkie działania zmierzające do poprawy potencjału sprzedażowego podmiotów rybackich. Wnioskodawcy mogą między innymi doposażyć i unowocześnić posiadane parki maszynowe wykorzystywane w procesie chowu i hodowli ryb, zakupić osprzęt oraz środki do transportu ryb, a także usprawnić system załadunku ryb.

Doceniając rolę jaką odgrywa gospodarka rybacka dla środowiska naturalnego oraz flory i fauny obszarów rybackich i akwakultury, Stowarzyszenie Dolina Karpia będzie ogłaszało nabór na operacje przeciwdziałające kłusownictwu ryb, które to stanowi obecnie jedno z największych zagrożeń dla gospodarki rybackiej. Właściciele oraz użytkownicy stawów rybnych będą mogli pozyskać środki na podjęcie różnorakich działań przeciwdziałających kłusownictwu, takich jak między innymi budowa ogrodzenia lub instalacja systemu monitoringu.

Stowarzyszenie wspiera również wszelkie inicjatywy integrujące mieszkańców Doliny Karpia poprzez wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego. Dlatego już po raz kolejny zachęca wszystkie podmioty działające w sferze kultury do sięgnięcia po środki na realizację wydarzeń kulturalno-promocyjnych, takich jak: imprezy, koncerty, festiwale, warsztaty, pikniki, kina plenerowe oraz wiele innych.

Stowarzyszenie w najbliższych naborach przewidziało również środki na budowę, modernizację oraz doposażenie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Doliny Karpia oraz obiektów stanowiących przestrzeń do wspólnych spotkań mieszkańców Doliny Karpia.

Stowarzyszenie będzie ponadto realizować przedsięwzięcie zmierzające do poprawy potencjału w zakresie przetwórstwa lub dystrybucji lokalnych produktów. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków w naborze na tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.

Powyższe nabory będą organizowane w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych przez Stowarzyszenie Dolina Karpia: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków zachęcamy do kontaktu
z pracownikami biura LGD, który ze względu na aktualną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) w Polsce, jest możliwy w formie zdalnej poprzez kontakt mailowy (dotacje@dolinakarpia.org)
i telefoniczny (795 584 531) 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16.

Stowarzyszenie Dolina Karpia
ul. Rynek 2, 32-640 Zator
tel./fax: +48 33 841 05 84
biuro@dolinakarpia.org
dolinakarpia.org