Wszystkie wpisy, których autorem jest Kramarczyk

Drodzy Czytelnicy,

Przygotowujemy się do ponownego otwarcia Biblioteki, które najprawdopodobniej nastąpi 11 maja.

Prosimy śledzić informacje na naszej stronie internetowej.

W związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym musimy zadbać o nasze wspólne bezpieczeństwo, dlatego ponowne otwarcie Biblioteki nastąpi  po uzgodnieniach z powiatowym inspektorem sanitarnym, na nowych zasadach, o których poinformujemy przed otwarciem Biblioteki.

Dotacje dla obszaru Doliny Karpia w 2020 roku

DOLINA_KARPIA_logo_poziom_RGB_CS4

Dotacje dla obszaru Doliny Karpia w 2020 roku

Stowarzyszenie Dolina Karpia w najbliższych miesiącach (po ustąpieniu zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19
w Polsce) będzie ogłaszało nabory wniosków w ramach kilku przedsięwzięć.

Dla podmiotów działających w sektorze rybackim przewidziano środki na operacje w zakresie modernizacji lub wdrożeniu innowacji w procesie chowu i hodowli ryb oraz na wszelkie działania zmierzające do poprawy potencjału sprzedażowego podmiotów rybackich. Wnioskodawcy mogą między innymi doposażyć i unowocześnić posiadane parki maszynowe wykorzystywane w procesie chowu i hodowli ryb, zakupić osprzęt oraz środki do transportu ryb, a także usprawnić system załadunku ryb.

Doceniając rolę jaką odgrywa gospodarka rybacka dla środowiska naturalnego oraz flory i fauny obszarów rybackich i akwakultury, Stowarzyszenie Dolina Karpia będzie ogłaszało nabór na operacje przeciwdziałające kłusownictwu ryb, które to stanowi obecnie jedno z największych zagrożeń dla gospodarki rybackiej. Właściciele oraz użytkownicy stawów rybnych będą mogli pozyskać środki na podjęcie różnorakich działań przeciwdziałających kłusownictwu, takich jak między innymi budowa ogrodzenia lub instalacja systemu monitoringu.

Stowarzyszenie wspiera również wszelkie inicjatywy integrujące mieszkańców Doliny Karpia poprzez wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego. Dlatego już po raz kolejny zachęca wszystkie podmioty działające w sferze kultury do sięgnięcia po środki na realizację wydarzeń kulturalno-promocyjnych, takich jak: imprezy, koncerty, festiwale, warsztaty, pikniki, kina plenerowe oraz wiele innych.

Stowarzyszenie w najbliższych naborach przewidziało również środki na budowę, modernizację oraz doposażenie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Doliny Karpia oraz obiektów stanowiących przestrzeń do wspólnych spotkań mieszkańców Doliny Karpia.

Stowarzyszenie będzie ponadto realizować przedsięwzięcie zmierzające do poprawy potencjału w zakresie przetwórstwa lub dystrybucji lokalnych produktów. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków w naborze na tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.

Powyższe nabory będą organizowane w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych przez Stowarzyszenie Dolina Karpia: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków zachęcamy do kontaktu
z pracownikami biura LGD, który ze względu na aktualną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) w Polsce, jest możliwy w formie zdalnej poprzez kontakt mailowy (dotacje@dolinakarpia.org)
i telefoniczny (795 584 531) 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16.

Stowarzyszenie Dolina Karpia
ul. Rynek 2, 32-640 Zator
tel./fax: +48 33 841 05 84
biuro@dolinakarpia.org
dolinakarpia.org

Ogłoszenie

W związku z zagrożeniem koronawirusem, Wójt Gminy Osiek odwołuje wszystkie imprezy publiczne organizowane przez gminne jednostki organizacyjne.

Zakaz obowiązuje do odwołania.

Jednocześnie apelujemy do innych organizatorów imprez adresowanych do mieszkańców, o ich odwołanie lub przesunięcie na termin późniejszy.

INFORMACJA


W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2,

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku

od 12.03.2020 r. do odwołania

zostaje zamknięte.

Wszystkie zajęcia, rezerwacje w tym czasie zostają odwołane.

Nieczyne będą:
- Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Głębowicach,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osieku,
- Sala WDK w Osieku,
- Klub „CENTRUM”,
- Sala WDK w Głębowicach.

Zapytanie ofertowe na obsługę gastronomiczną podczas Dni Osieka, które odbędą się 20-21 czerwca 2020 r. przy Urzędzie Gminy w Osieku, ul. Główna 125, 32-608 Osiek k/Oświęcimia

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy zainteresowanych do składania ofert na obsługę gastronomiczną podczas Dni Osieka, które odbędą się 20-21 czerwca 2020 r. przy Urzędzie Gminy w Osieku, ul. Główna 125, 32-608 Osiek k/Oświęcimia

 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą oczekujemy:

  1. Zapewnienie minimum 30 kompletów biesiadnych (ławek i stołów) z odpowiednią ilością parasoli do ustawienia w ogródku gastronomicznym,
  2. Przygotowanie i sprzedaż potraw z grilla (kiełbaski, kaszanka, szaszłyki, steki itp.)

i innych potraw plenerowych (np. typu fast food),

  1. Minimum  5 dystrybutorów z piwem) oraz  stoiska z napojami chłodzącym (z wyłączeniem opakowań szklanych),
  2. Zapewnienie bezpłatnych posiłków i napojów na rzecz organizatora w ilości 250 szt. wydawanych na bloczki opieczętowane przez  GCKCiS),
  3. Zapewnienie bezpłatnego cateringu dla występujących artystów (zgodnie z riderami zespołów),
  4. Zapewnienie ciepłego posiłku (np. grochówka, gulasz  w miskach styropianowych+ napój) dla uczestników Rodzinnego Rajdu Rowerowego (około 700 porcji).

Na dystrybucję  produktów, o których mowa w pkt. 2 i 3 wybrany Oferent otrzyma od organizatora wyłączność.

Organizator zastrzega możliwość ustawienia stoisk z artykułami nie wymienionymi powyżej np. zabawki, balony).

Wybrany oferent ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu świadczonych usług i zobowiązany jest:

- utrzymać ład i porządek na terenie użytkowanym przez wszystkie stoiska,

- posiadać niezbędne pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie swojej działalności.

 

Oferta powinna zawierać:

- proponowaną wysokość opłaty na działalność statutową  GCKCiS w Osieku,

- proponowana cenę posiłku dla uczestników Rajdu,

- cennik obowiązujący podczas imprezy produktów takich jak: kiełbasa, kaszanka, karkówka, piwo lane 0,5 l, woda 0,5 l.

- specyfikację obsługi imprezy (menu, ilość dystrybutorów do piwa, ilość miejsc siedzących),

- informację o doświadczeniach w organizowaniu i obsłudze tego typu imprez,

- oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z terenem imprezy oraz rozmieszczeniem poszczególnych stanowisk handlowych,

- zapotrzebowanie na energię elektryczną,

- dane osoby uprawnionej do kontaktu.

W przypadku wybrania oferty zobowiązany jest do wykupienia koncesji na sprzedaż piwa w Urzędzie Gminy w Osieku.

Oferty należy składać do dnia 31marca 2020 r. osobiście w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku, ul. Główna 94 lub pocztą elektroniczną na e-mail: centrumkultury@osiek.pl,

 

Informacje na temat zapytania ofertowego można uzyskać pod nr 33/4841888.

Zapraszamy do współpracy.