REGULAMIN PORZĄDKOWY dla osób uczestniczących w imprezie masowej na terenie Boiska przy ZSP Nr 1 w Osieku w dniu 26.06.2022 r.

REGULAMIN PORZĄDKOWY
dla osób uczestniczących w imprezie masowej
na terenie Boiska przy ZSP Nr 1 w Osieku

 

 1. W imprezie na terenie Boiska przy ZSP Nr 1 w Osieku mogą uczestniczyć osoby akceptujące warunki regulaminu.
 2. Uczestnikom zabrania się:
 • wnoszenia i używania niebezpiecznych narzędzi,
 • posiadania i spożywania alkoholu na terenie Boiska – przepisy reguluje Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 504),
 • niszczenia mienia i zaśmiecania terenu,
 • palenia ognisk,
 • wprowadzania psów,
 • wjazdu na teren pojazdami mechanicznymi i rowerami bez zezwolenia,
 • zachowań wykraczających poza normy społeczne.
 1. Dzieci do 7 roku życia mogą uczestniczyć w imprezach wyłącznie pod  opieką osób dorosłych.
 2. Działalność handlowa może być prowadzona wyłącznie po uzyskaniu zgody organizatora imprezy.
 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niezabezpieczone mienie uczestników.
 4. Służba porządkowa organizatora ma prawo interwencji wobec osób naruszających niniejszy regulamin.
 5. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące przebiegu imprez prosimy kierować  do biura: Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku, 32-608 Osiek, ul. Główna 94.

                                                            Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku

 

Regulamin będzie udostępniony przed imprezą  na stronie www.kultura.osiek.pl oraz w dniu imprezy w punkcie informacyjnym, w miejscu dobrze widocznym

REGULAMIN IMPREZY Koncerty zespołów BUDKA SUFLERA i Antka Smykiewicza

REGULAMIN  IMPREZY

Koncerty zespołów BUDKA SUFLERA i Antka Smykiewicza

1.Termin i miejsce imprezy:
26 czerwca 2022 r. – niedziela godz.19.00 – 23.00, boisko przy ZSP nr 1 w Osieku.

2.Organizator imprezy:
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku, ul. Główna 94, 32-608 Osiek.

3.Charakterystyka imprezy:
a. organizowany na boisku przy ZSP nr 1 w Osieku koncert zespołów BUDKA SUFLERA i Antka Smykiewicza ma charakter otwarty, uczestnikiem może być każda osoba,

b. w programie  imprezy planuje się organizację koncertów zespołów  muzycznych BUDKA SUFLERA i Antek Smykiewicz.

c. impreza organizowana na terenie boiska przy ZSP nr 1 w Osieku ma charakter otwarty i każda osoba dobrowolnie przebywająca w terminie jej organizacji uważana jest za jej uczestnika, która akceptuje warunki niniejszego regulaminu, w tym również wyraża zgodę na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.)  na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach uczestnictwa w imprezie oraz jej nieodpłatnego  rozpowszechniania przez  organizatorów bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w materiałach dotyczących promocji imprezy.

4.Prawa i obowiązki uczestników

a. uczestnik imprezy ma prawo:
- przebywania na terenie imprezy, obejmującym wydzieloną część boiska,
- korzystania z pomocy Obsługi w razie potrzeby,
- zgłaszania Obsłudze zauważonych nieprawidłowości z prośbą o interwencję,
- korzystania z pomocy służb porządkowych i medycznych w sytuacjach niezbędnych;

b. uczestnikom nie wolno:
- przekraczać wyznaczonej przez służby porządkowe linii ograniczającej teren imprezy,
- wnosić na teren imprezy alkoholu, narkotyków, broni, cieczy żrących, cuchnących lub mogących narazić innych  uczestników imprezy  na zabrudzenie lub niebezpieczeństwo oraz wszystkich innych materiałów uważanych za niebezpieczne,
- wnosić na teren imprezy własnego nagłośnienia,
- wykrzykiwać podczas imprezy tekstów i treści nie znajdujących pokrycia w  idei imprezy, lub godzących w dobre imię osób trzecich,
- zachowywać się w sposób naruszający prawo;

c. uczestnik zobowiązany jest:
- do pokrycia kosztów wyrządzonych przez siebie bądź przez osoby niepełnoletnie będące pod opieką  w czasie trwania imprezy  i w miejscu jej powstania
- dostosować się do instrukcji związanych z realizacją imprezy ustalonych przez organizatora oraz respektować  narzucone postanowienia
- stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych.

5. Prawa i obowiązki organizatora:

a. organizator jest odpowiedzialny zapewnić:
- bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy,
- wyróżniającą się elementami ubioru służbę porządkową i informacyjną,
- pomoc medyczną i przed medyczną dostosowaną do liczby uczestników,
- drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd służb ratowniczych, policji;

b. organizator imprezy jest zobowiązany:
- sporządzić plan określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy

c. organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty uczestników biorących udział w imprezie jak również spowodowanych przez nich bezpośrednio lub bezpośrednio szkód  wobec osób trzecich;

d. organizator zastrzega sobie prawo odmowy wpuszczenia na teren imprezy oraz usunięcia z jej terenu osób, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że ich obecność może narazić uczestników na niebezpieczeństwo.

6. Prawa i obowiązki OBSŁUGI:

a. Obsługa po zauważeniu łamania niniejszego regulaminu przez uczestników imprezy ma prawo:
- poprosić o zaprzestanie łamania regulaminu imprezy,
- poprosić o opuszczenie terenu imprezy,
- zwrócić się o pomoc do służb porządkowych;

b. Obsługa jest odpowiedzialna za przydzielone przez organizatora zadania;

c. każdy członek Obsługi posiada komplet informacji na temat imprezy;

d. Obsługa odpowiada za kontakt pomiędzy organizatorem, uczestnikami, a służbami porządkowymi i medycznymi.

7. Przepisy końcowe

- Regulamin podany zostanie do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej organizatora, oraz na tablicach       informacyjnych na terenie imprezy

- Postanowienia niniejszego regulaminu  są  jednoznaczne i nie podlegają interpretacji.

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury,
Czytelnictwa i Sportu w Osieku

Wakacje z GCKCiS w Osieku! ***Zapisy od 13.06.*** Regulamin i formularze

happy-birthday-g4993eedde_1920

GCKCiS w Osieku zaprasza dzieci z Osieka i Głębowic w wieku od 7 do 12 lat do udziału w zajęciach i wyjazdach organizowanych w terminie od 28.06-8.07.2022 r. Szczegóły w regulaminie.

Zapisy od 13.06.2022 r. w bibliotece w Osieku i w Głębowicach. Ilość miejsc ograniczona.

Regulamin REGULAMIN Wakacje 2022

Formularz i zgody Formularz i zgody na wycieczki Wakacje 2022

Plany dla rodziców Osiek Plan dla rodziców Głębowice Plan dla rodziców

Dostępne także stacjonarnie w placówkach.

Plan projektu „Wakacje 2022″

28.06.2022 r. Osiek – g. 10.00–12.00 „Gry i zabawy na początek – zajęcia sportowo-rekreacyjne”; Głębowice – g. 10.00–12.00 zajęcia stacjonarne ruchowo-relaksacyjne.

29.06.2022 r. wyjazd do Lolly Polly do Zatora na warsztaty z Krówki Zatorskiej oraz na lody w tamtejszej kawiarni. Koszt warsztatów: 37 zł + kieszonkowe na lody. Zbiórka: w Osieku o 9.00, w Głębowicach 9.10. Planowany powrót ok. 12.30.

30.06.2022 r. wyjazd do Zatorlandu (zwiedzanie Parku Owadów z przewodnikiem, spacer po innych parkach, zabawa w lunaparku, przerwa na posiłek). Koszt: 55 zł + kieszonkowe na posiłek. Zbiórka: w Osieku o 8.30, w Głębowicach 8.40. Planowany powrót ok. 15.00.

01.07.2022 r. Osiek – g. 10.00–12.00 zajęcia stacjonarne ruchowo-relaksacyjne oraz warsztaty plastyczne, Głębowice – g. 10.00–12.00 zajęcia stacjonarne gry i zabawy.

04.07.2022 r. wyjazd do Apilandii. Interaktywnego Centrum Pszczelarstwa (zwiedzanie i warsztaty). Koszt: 29 zł. Zbiórka: w Osieku o 8.00, w Głębowicach 8.10. Planowany powrót ok. 12.30.

05.07.2022 r. Osiek – g. 10.00–12.00 „Warsztaty niesamowite – magia i czary (proste doświadczenia chemiczne)”; Głębowice – g.10.00–12.00 Warsztaty plastyczne „Jak malować akwarelami?”.

06.07.2022 r. Osiek – g. 10.00–12.00 zajęcia stacjonarne ruchowo-relaksacyjne; Głębowice – g. 10.00–12.00 „Zwiedzanie strażnicy oraz gry i zabawy”.

07.07.2022 r. wyjazd do kina Planet Cinema w Oświęcimiu na film animowany Minionki: wejście Gru”. Koszt 14 zł. Zbiórka: w Osieku 9.30, w Głębowicach 9.40. Planowany powrót ok. 12.30.

8.07.2022 r. Osiek – g. 10.00–12.00 „Literacko-sportowa mini gra terenowa”; Głębowice g.10.00–12.00 zajęcia stacjonarne ruchowo-relaksacyjne.

 Zapraszamy!