Monitoring wizyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO
W GMINNYM CENTRUM KULTURY, CZYTELNICTWA I SPORTU W OSIEKU

 

W związku z realizacją wymogów na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r [w skrócie RODO] przekazujemy Państwu informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem prowadzonego systemu monitoringu wizyjnego oraz przysługujących prawach z tym związanych:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu przy ulicy Głównej 94, 32-608 Osiek. Kontakt z Administratorem: telefoniczny +48 33 48 41 888 lub e-mail: centrumkultury@osiek.pl
W sprawach bezpośrednio związanych z monitoringiem, zabezpieczeniem nagrań należy się kontaktować z Administratorem na powyższe dane.

2. System monitoringu wizyjnego jest prowadzony w następujących miejscach i obejmuje infrastrukturę zewnętrzną: brama wjazdowa na teren Ośrodka Sportu i Rekreacji, dolny plac zabaw, górny plac zabaw, altana i górna część parkingu, wejścia do toalet, wejścia do budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji z części drogi przed wejściem i częścią boiska głównego, budynek gospodarczy i garaż (z zewnątrz), plac przed budynkiem gospodarczym, wejście główne do sali OSP [ul. Główna 88], parking przed salą OSP [ul. Główna 88].

3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w przypadku realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: iod@kultura.osiek.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „dla IOD”.

4. Celem funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego prowadzonego przez Administratora – GCKCiS w Osieku i przetwarzanie w związku z tym danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i gości instytucji oraz innych osób przebywających na terenie monitorowanym poprzez nadzór wideo nad miejscami oznaczonymi, a także w celu ochrony mienia w zakresie wykrywania zachowań ryzykownych, które mogą wystąpić np. włamania, kradzieże, dewastacje, czy inne niestosowane i niezgodne z przyjętymi nomami społecznymi zachowania osób przebywających na terenie monitorowanym.

5. Podstawą prawną działania systemu monitoringu i zbierania za jego pośrednictwem danych jest art. 6 ust.1 lit. f) rozporządzenia RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, a także z art. 22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w związku z art. 111 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w zakresie niezbędności do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016r o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020r poz. 735 z póź. zm.).

6. Zasady wykorzystania zapisów z monitoringu są związane z powyższymi celami. Dyrektor GCKCiS w Osieku lub osoba upoważniona przez Dyrektora może poddawać wstecznemu przeglądowi zarejestrowane zdarzenia czy sytuacje mogące naruszać bezpieczeństwo osób i mienia wyłącznie w zakresie ich analizy. Dopuszcza się tym samym, iż zapis z monitoringu do celów dowodowych może zostać zabezpieczony, gdy zarejestrowane zdarzenie może lub rodzi skutki prawne.  Wniosek o zabezpieczenie nagrania z monitoringu jest dostępny w siedzibie GCKCiS w Osieku oraz na stronie internetowej w zakładce RODO/prawa osób-wnioski. Dyrektor GCKCiS w Osieku po otrzymaniu wniosku indywidualnie rozpatruje go pod kątem zasadności jego zabezpieczenia na podstawie opisanego we wniosku zdarzenia, gdyż złożenie wniosku nie jest równoznaczne z dokonaniem zabezpieczania nagrania z monitoringu. W przypadku zabezpieczenia nagrania kopia zapisu zostaje udostępniona wyłącznie uprawnionym organom ścigania na ich wniosek, jeśli wykażą interes prawny w pozyskaniu tego zapisu z monitoringu. Administrator każdorazowo zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring, które zagrażają bezpieczeństwu, wskazują na zdarzenia niegodne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi dla celów dowodowych na uzasadniony pisemny wniosek osób trzecich oraz organów prowadzących postępowania.

7. Kamery są wyposażone w czujniki aktywujące nagrywanie ruchem. Przetwarzaniu podlega jedynie wizerunek osób przebywających na terenie monitorowanym. System nie utrwala dźwięku.

8. Okres przechowywania nagrań.

Administrator przechowuje nagrania od dnia nagrania do nadpisania w zależności od wielkości nagrań maksymalnie do 3 miesięcy.

W przypadku konieczności zabezpieczenia nagrania z monitoringu okres przetwarzania danych zostanie wydłużony do czasu przekazania nagrania organom uprawnionym do jego pozyskania (policja, sąd, prokuratura) i dalej będzie przetwarzany przez te organy. Po uzyskaniu nagrania z monitoringu przez właściwy organ staje się on odrębnym administratorem Państwa danych osobowych.

9. Odbiorcami danych z systemu monitoringu będą podmioty świadczące dla Administratora usługi na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 RODO, w szczególności mogą to być: np.: sprawująca funkcję Inspektora Ochrony Danych oraz inni odbiorcy legitymujący się wyłącznie interesem prawnym w pozyskaniu dostępu do danych osobowych zarejestrowanych przez system monitoringu tj. organy prowadzące postępowanie w sprawie ewentualnego zarejestrowanego zdarzenia, w szczególności policja, prokuratura, sąd.

10. W zakresie określonych praw w ogólnym rozporządzeniu ochrony danych osobowych mają Państwo prawo do dostępu do danych osobowych (nagrań) na zasadach określonych w art. 15 RODO w uzasadnionych przypadkach oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO.

W celu zgłoszenia realizacji swoich praw może Pani/Pan opracować własne pismo (wniosek) lub skorzystać z gotowego wniosku dostępnego na stronie internetowej w zakładce RODO – „Prawa osób ->  Wnioski”, który po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać na dane wskazane w pkt. 1i 3 niniejszej klauzuli informacyjnej.

O realizację swoich praw może Pani/Pan również wnosić prośbę do Administratora w formie ustnej.

Administrator zrealizuje przysługujące osobie, której dane dotyczą prawa w zależności od podstawy prawnej i celu przetwarzania tych danych i w odniesieniu do innych przesłanek RODO lub ciążących obowiązków prawnych wynikający z odrębnych przepisów krajowych zwalniających Administratora z obowiązku realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba składająca żądanie otrzyma pisemną lub elektroniczną informację
o powodach niezrealizowania przysługującego jej prawa.

11. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane adresowe i kontaktowe do PUODO: (00-193) Warszawa, ul. Stawki 2, telefon 22 531-03-00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia 606-950-000), gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z celem, do którego zostały zebrane.

12. Dane osobowe z monitoringu nie będą przekazywane do państwa trzeciego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.

13. W stosunku do danych osobowych zarejestrowanych przez system monitoringu nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowanie.