Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osiek.

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku
ul. Główna 94
32-608 Osiek
Telefon: +48 334841888
Fax: +48 334841888
e-mail: centrumkultury@osiek.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-14
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-01-14

Strona internetowa Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Strony internetowa Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku nie posiada ułatwień.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krystyna Dusik, e-mail:centrumkultury@osiek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 4841888. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku zlokalizowany przy ul. Głównej 94 a oddziały: Biblioteka Publiczna w Osieku zlokalizowana przy ul. Głównej 125, Biblioteka Publiczna w Głębowicach zlikalizowana przy ul. Oświęcimskiej 8 spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępnosci architektonicznej

Do budynku głównego prowadzą dwa wejścia bez barier architektonicznych. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Biblioteka Publiczna w Osieku znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Osieku, do którego prowadzą dwa wejścia, wejście główne od ul. Głównej i wejście tylne od strony parkingu. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost dziennika podawczego. Do budynku Biblioteki Publicznej w Głębowicach prowadzi jedno wejście. Brak podjazdu. Parter dostępny, brak windy.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W zakresie dostępnosci informacyjnej

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową są przyjmowane w głównymej siedzibie Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku przy ul. Głównej 94 oraz na parterze budynku Urzędu Gminy po przekazaniu informacji o takiej potrzebie pracownikowi dziennika podawczego. Osoby głuchonieme, które chcą załatwić sprawy w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku, proszone są o zgłoszenie tego faktu co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie przez osobę głuchoniemą jednej wybranej metody komunikacji. Wyboru tej metody należy dokonać z poniższych wariantów:

  1. Przesłanie pocztą lub osobiste złożenie pisma/dokumentu na dzienniku podawczym tutejszego urzędu,
  2. Przesłanie pisma/dokumentu na numer faksu 33 4841 888
  3. Przesłanie pisma/dokumentu na adres e-mail: centrumkultury@osiek.pl
  4. Przesłanie pisma/dokumentu za pomocą platformy e-PUAP,
  5. Poprzez strony www.osiek.pl oraz poprzez BIP

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku skontaktuje się z osobą głuchoniemą, w sposób, w który został przez nią wybrany, aby ustalić termin realizacji świadczenia. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011 r., Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).