REGULAMIN PORZĄDKOWY

dla osób uczestniczących w imprezie masowej na terenie Boiska przy ZSP Nr 1 w Osieku

 

 1. W imprezie na terenie Boiska przy ZSP Nr 1 w Osieku mogą uczestniczyć osoby akceptujące warunki regulaminu.
 2. Uczestnikom zabrania się:
 • wnoszenia i używania niebezpiecznych narzędzi,
 • posiadania i spożywania alkoholu na terenie Boiska – przepisy reguluje Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 504),
 • niszczenia mienia i zaśmiecania terenu,
 • palenia ognisk,
 • wprowadzania psów,
 • wjazdu na teren pojazdami mechanicznymi i rowerami bez zezwolenia,
 • zachowań wykraczających poza normy społeczne.
 1. Dzieci do 7 roku życia mogą uczestniczyć w imprezach wyłącznie pod  opieką osób dorosłych.
 2. Działalność handlowa może być prowadzona wyłącznie po uzyskaniu zgody organizatora imprezy.
 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niezabezpieczone mienie uczestników.
 4. Służba porządkowa organizatora ma prawo interwencji wobec osób naruszających niniejszy regulamin.
 5. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące przebiegu imprez prosimy kierować  do biura: Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku, 32-608 Osiek, ul. Główna 94.

    Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku

REGULAMIN  IMPREZY

Koncerty zespołów KRZYWA ALTERNATYWA i IRA

1.Termin i miejsce imprezy:
23 czerwca 2019 r. – niedziela godz.19.00 – 23.00, boisko przy ZSP nr 1 w Osieku.

2.Organizator imprezy:
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku, ul. Główna 94, 32-608 Osiek.

3.Charakterystyka imprezy:

a. organizowany na boisku przy ZSP nr 1 w Osieku koncert zespołów KRZYWA ALTERNATYWA i IRA ma charakter otwarty, uczestnikiem może być każda osoba,

b. w programie  imprezy planuje się organizację koncerty zespołów  muzycznych  KRZYWA ALTERNATYWA i IRA.

c. impreza organizowana na terenie boiska przy ZSP nr 1 w Osieku ma charakter otwarty i każda osoba dobrowolnie przebywająca w terminie jej organizacji uważana jest za jej uczestnika, która akceptuje warunki niniejszego regulaminu, w tym również wyraża zgodę na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.)  na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach uczestnictwa w imprezie oraz jej nieodpłatnego  rozpowszechniania przez  organizatorów bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w materiałach dotyczących promocji imprezy.

4.Prawa i obowiązki uczestników

a. uczestnik imprezy ma prawo:

- przebywania na terenie imprezy, obejmującym wydzieloną część boiska,
- korzystania z pomocy Obsługi w razie potrzeby,
- zgłaszania Obsłudze zauważonych nieprawidłowości z prośbą o interwencję,
- korzystania z pomocy służb porządkowych i medycznych w sytuacjach niezbędnych;

b. uczestnikom nie wolno:

- przekraczać wyznaczonej przez służby porządkowe linii ograniczającej teren imprezy,
- wnosić na teren imprezy alkoholu, narkotyków, broni, cieczy żrących, cuchnących lub mogących narazić innych  uczestników imprezy  na zabrudzenie lub niebezpieczeństwo oraz wszystkich innych materiałów uważanych za niebezpieczne,
- wnosić na teren imprezy własnego nagłośnienia,
- wykrzykiwać podczas imprezy tekstów i treści nie znajdujących pokrycia w  idei imprezy, lub godzących w dobre imię osób trzecich,
- zachowywać się w sposób naruszający prawo;

c. uczestnik zobowiązany jest:

- do pokrycia kosztów wyrządzonych przez siebie bądź przez osoby niepełnoletnie będące pod opieką  w czasie trwania imprezy  i w miejscu jej powstania
- dostosować się do instrukcji związanych z realizacją imprezy ustalonych przez organizatora oraz respektować  narzucone postanowienia
- stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych.

5. Prawa i obowiązki organizatora:

a. organizator jest odpowiedzialny zapewnić:

- bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy,
- wyróżniającą się elementami ubioru służbę porządkową i informacyjną,
- pomoc medyczną i przed medyczną dostosowaną do liczby uczestników,
- drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd służb ratowniczych, policji;

b. organizator imprezy jest zobowiązany:

- sporządzić plan określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy

c. organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty uczestników biorących udział w imprezie jak również spowodowanych przez nich bezpośrednio lub bezpośrednio szkód  wobec osób trzecich;

d. organizator zastrzega sobie prawo odmowy wpuszczenia na teren imprezy oraz usunięcia z jej terenu osób, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że ich obecność może narazić uczestników na niebezpieczeństwo.

6. Prawa i obowiązki OBSŁUGI:

a. Obsługa po zauważeniu łamania niniejszego regulaminu przez uczestników imprezy ma prawo:
- poprosić o zaprzestanie łamania regulaminu imprezy,
- poprosić o opuszczenie terenu imprezy,
- zwrócić się o pomoc do służb porządkowych;

b. Obsługa jest odpowiedzialna za przydzielone przez organizatora zadania;

c. Każdy członek Obsługi posiada komplet informacji na temat imprezy;

d. Obsługa odpowiada za kontakt pomiędzy organizatorem, uczestnikami, a służbami porządkowymi i medycznymi.

7. Przepisy końcowe

- Regulamin podany zostanie do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej organizatora, oraz na tablicach informacyjnych na terenie imprezy

- Postanowienia niniejszego regulaminu  są  jednoznaczne i nie podlegają interpretacji.

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z działalności
prowadzonej przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku
(dla czytelników, użytkowników, uczestników wydarzeń kulturalnych, konkursów, imprez publicznych itp.)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku przy ul. Głównej 94, 32-608 Osiek woj. małopolskie. Kontakt z Administratorem:

 1. telefoniczny:  +48(33) 48 41 888;

 2. e-mail: centrumkultury@osiek.pl

 3. listowny na powyższe dane adresowe;

2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do IOD e-mail: iod@kultura.osiek.pl

3.Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku będzie pobierać i przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie do celu i podstawy prawnej:

a) art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia – na podstawie wyrażonej zgody w celu:

- zapisu do biblioteki, czy zgłoszenia wzięcia udziału w konkursie, wydarzeniu kulturalnym, turnieju, a także zajęć cyklicznych prowadzonych przez bibliotekę itp.;

- publikacji wizerunku;

- przekazywania informacji o działalności Centrum;

Każdorazowo przy pobieraniu zgody będą Państwo informowani o celu i rodzaju pobieranych danych, a także komu Państwo wyrażają zgodę i w jakim zakresie.

b) art. 6 ust. 1 lit. c i e Rozporządzenia – na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu:

- realizacji zadań wynikających ze statutu Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

- korzystaniem z udostępnionych zbiorów bibliotecznych – ich wypożyczaniem i zwrotem oraz w celach statystycznych, na podstawie Ustawy o bibliotekach z dn. 29 czerwca 1997 z późn. zm. oraz Ustawy o statystyce publicznej z dn.29 czerwca 1995 z późn. zm.

- dokumentowania prowadzonej działalności oraz przetwarzanie w celach archiwalnych;

- realizacji zadań statutowych (organizacja warsztatów, zajęć edukacyjnych, konkursów, występów, a także organizacja wycieczek, imprez o charakterze kulturalnym) i innych prawnych obowiązków w tym umownych;

- dochodzenie ewentualnych roszczeń prawnych;

- prowadzenie statystyk dotyczących korzystania ze zbiorów biblioteki;

- weryfikacji sposobu korzystania z multimediów biblioteki – komputery, Internet (jeśli Czytelnik korzysta z tych usług) w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych biblioteki oraz w celu wykrywania działań niezgodnych z prawem;

c) art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia – na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora w celu:

- powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych materiałów oraz prowadzenia korespondencji o podobnym charakterze;

4.Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z działalnością Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych, czy uczestnictwa w prowadzonych przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku konkursach, turniejach, czy innych formach związanych przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną jednostki.

5.Państwa dane będą przechowywane przez okres:

a) pozostawania czytelnikiem biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz dokonano wypożyczenia oraz dla osób korzystających z czytelni 5 lat od daty ostatniej wizyty (pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony);

b) przez okres roku czasu od daty, kiedy odnotowano korzystanie z Internetu biblioteki;

c) przez okres dokumentowania działalności Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku, nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych zgodnie z kategorią archiwalną;

d) do czasu wyrażonej zgody, a w przypadku jej wycofania przez okres 5 lat od daty jej wycofania do celu ewentualnego dochodzenia roszczeń;

6.Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami będą pracownicy administratora, czy osoby delegowane do Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w celu realizacji zadań związanych z działalnością jednostki (np. komisje konkursowe). Odbiorcami danych Państwa mogą też być podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania – np. firmy outsourcingowe – audytowe.

7.Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

8.Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podlegały profilowaniu w tym podejmowaniu w sposób zautomatyzowany.

9.Mają Państwo prawo do: ochrony Państwa danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Państwa danych. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów.

Mają też Państwo prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych powołanym przez Administratora.

10. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, osobie, która ją wyraziła przysługuje prawo do jej wycofania bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora.

11. W celu realizacji swoich praw mogą Państwo złożyć stosowne żądanie pobierając w tym celu przygotowane gotowe wnioski dostępne na stronie , które po wypełnieniu i podpisaniu należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres korespondencyjny podany powyżej lub poprzez e-mail: centrumkultury@osiek.pllub iod@kultura.osiek.pl

12. W przypadku, gdy zostanie uznane niewłaściwe przetwarzanie Państwa danych mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich nie podania:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest konieczne w celu wzięcia udziału w niektórych wydarzeniach, konkursach, czy zapisania się do biblioteki. Brak podania danych w tych przypadkach będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.