REGULAMIN  IMPREZY

Koncerty zespołów KRZYWA ALTERNATYWA i IRA

1.Termin i miejsce imprezy:
23 czerwca 2019 r. – niedziela godz.19.00 – 23.00, boisko przy ZSP nr 1 w Osieku.

2.Organizator imprezy:
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku, ul. Główna 94, 32-608 Osiek.

3.Charakterystyka imprezy:

a. organizowany na boisku przy ZSP nr 1 w Osieku koncert zespołów KRZYWA ALTERNATYWA i IRA ma charakter otwarty, uczestnikiem może być każda osoba,

b. w programie  imprezy planuje się organizację koncerty zespołów  muzycznych  KRZYWA ALTERNATYWA i IRA.

c. impreza organizowana na terenie boiska przy ZSP nr 1 w Osieku ma charakter otwarty i każda osoba dobrowolnie przebywająca w terminie jej organizacji uważana jest za jej uczestnika, która akceptuje warunki niniejszego regulaminu, w tym również wyraża zgodę na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.)  na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach uczestnictwa w imprezie oraz jej nieodpłatnego  rozpowszechniania przez  organizatorów bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w materiałach dotyczących promocji imprezy.

4.Prawa i obowiązki uczestników

a. uczestnik imprezy ma prawo:

- przebywania na terenie imprezy, obejmującym wydzieloną część boiska,
- korzystania z pomocy Obsługi w razie potrzeby,
- zgłaszania Obsłudze zauważonych nieprawidłowości z prośbą o interwencję,
- korzystania z pomocy służb porządkowych i medycznych w sytuacjach niezbędnych;

b. uczestnikom nie wolno:

- przekraczać wyznaczonej przez służby porządkowe linii ograniczającej teren imprezy,
- wnosić na teren imprezy alkoholu, narkotyków, broni, cieczy żrących, cuchnących lub mogących narazić innych  uczestników imprezy  na zabrudzenie lub niebezpieczeństwo oraz wszystkich innych materiałów uważanych za niebezpieczne,
- wnosić na teren imprezy własnego nagłośnienia,
- wykrzykiwać podczas imprezy tekstów i treści nie znajdujących pokrycia w  idei imprezy, lub godzących w dobre imię osób trzecich,
- zachowywać się w sposób naruszający prawo;

c. uczestnik zobowiązany jest:

- do pokrycia kosztów wyrządzonych przez siebie bądź przez osoby niepełnoletnie będące pod opieką  w czasie trwania imprezy  i w miejscu jej powstania
- dostosować się do instrukcji związanych z realizacją imprezy ustalonych przez organizatora oraz respektować  narzucone postanowienia
- stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych.

5. Prawa i obowiązki organizatora:

a. organizator jest odpowiedzialny zapewnić:

- bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy,
- wyróżniającą się elementami ubioru służbę porządkową i informacyjną,
- pomoc medyczną i przed medyczną dostosowaną do liczby uczestników,
- drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd służb ratowniczych, policji;

b. organizator imprezy jest zobowiązany:

- sporządzić plan określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy

c. organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty uczestników biorących udział w imprezie jak również spowodowanych przez nich bezpośrednio lub bezpośrednio szkód  wobec osób trzecich;

d. organizator zastrzega sobie prawo odmowy wpuszczenia na teren imprezy oraz usunięcia z jej terenu osób, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że ich obecność może narazić uczestników na niebezpieczeństwo.

6. Prawa i obowiązki OBSŁUGI:

a. Obsługa po zauważeniu łamania niniejszego regulaminu przez uczestników imprezy ma prawo:
- poprosić o zaprzestanie łamania regulaminu imprezy,
- poprosić o opuszczenie terenu imprezy,
- zwrócić się o pomoc do służb porządkowych;

b. Obsługa jest odpowiedzialna za przydzielone przez organizatora zadania;

c. Każdy członek Obsługi posiada komplet informacji na temat imprezy;

d. Obsługa odpowiada za kontakt pomiędzy organizatorem, uczestnikami, a służbami porządkowymi i medycznymi.

7. Przepisy końcowe

- Regulamin podany zostanie do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej organizatora, oraz na tablicach informacyjnych na terenie imprezy

- Postanowienia niniejszego regulaminu  są  jednoznaczne i nie podlegają interpretacji.

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku