Miesięczne archiwum: 2018

MALARSKIE SELFIE – AUTOPORTRET DOLINY KARPIA

Zapraszamy do udziału w warsztatach plastycznych poprowadzonych przez dyplomowanego artystę-plastyka. Cykl warsztatów plastycznych będzie miał na celu stworzenie autoportretów/portretów mieszkańców Doliny Karpia. W ramach warsztatów mieszkańcy na bazie wykonanych i przetransponowanych wcześniej zdjęć wykonają na podobraziach własne portrety przy pomocy udostępnionych farb i pędzli. Spotkania będą ogólnodostępne, a udział w spotkaniach będzie bezpłatny. W związku z ograniczoną liczbą miejsc o udziale w spotkaniach zadecyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia będą przyjmowane drogą telefoniczną (502-931-349) lub mailową (grant@op.pl).

Zadanie pt. „Zorganizowanie wydarzenia kulturalno-integracyjnego w formie spotkań i warsztatów oraz cyklu wystaw „Malarskie Selfie – Autoportret Doliny Karpia” na rzecz promocji regionu Doliny Karpia”.”  realizowane w ramach Projektu grantowego pod nazwą „Zorganizowanie spotkań dla lokalnej społeczności stanowiących atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

20180712_Plakat_Selfie_POPR

„W życiu piękne są tylko chwile…” – Dżem i Akurat w Osieku

To były XIX Dni Osieka. GCKCiS przygotowało dla mieszkańców wiele atrakcji. Najważniejszym punktem programu były sobotni rajd rowerowy oraz koncerty zespołów – Dżemu i Akurat.

Podczas święta gminy w Osieku zawsze mamy tłumy. W rajdzie rowerowym pojechało 650 osób. A w niedzielę mieliśmy kilkutysięczną publiczność. Co przyciąga mieszkańców na plac przy Urzędzie Gminy? Atrakcje dla dzieci, ciekawe stoiska, m.in. Doliny Karpia, gdzie można zawsze spróbować osieckiego karpia – naszej dumy, różnorodna oferta gastronomiczna, loteria fantowa i występy artystów. W tym roku mogliśmy zobaczyć orkiestrę dętą z Głębowic, Abba Family, lokalny, ale legendarny zespół Fenix oraz gwiazdy Akurat i… Dżem!

Występ zespołu Akuart, mimo deszczu i chłodu, był wyjątkowo udany. Artyści z Bielska-Białej wystąpili w biało-czerwonych koszulkach, by podkreślić, że sercem i duchem wspierają reprezentację Polski na Mistrzostwach w Rosji, gdyż ich występ odbywał się w tym samym czasie, co mecz piłki nożnej. Akurat nie zawiódł osieczan, w przeciwieństwie do piłkarzy. Energiczni i zabawni z wdziękiem zagrali swoje największe przeboje Lubię mówić z tobą, Droga długa jest, Dyskoteka gra czy utwory z najnowszej płyty Nowy lepszy świat. Jeden z członków zdradził, że mieszka w Malcu i nigdy jeszcze nie grał tak blisko domu. Ulewa czekała na koniec koncertu i dokładnie wtedy ludzie szybko schronili się pod dachem budynku sali gimnastycznej, by czekać na kolejne show.

Na szczęście deszcz padał krótko, a zespół, gwiazda wieczoru, mogła wnieść swój sprzęt i przygotować się do koncertu. Dżem – legenda. Takiego koncertu chyba już w Osieku nie będzie. Panowie Maciej Balcar, Adam Otręba, Benedykt „Beno” Otręba, Jerzy Styczyński, Janusz Borzucki, Zbigniew Szczerbiński pokazali prawdziwą klasę. Nawet niebo nie odważyło się zakłócić ich występu. Nie wiadomo też kiedy przed sceną zgromadziło się tylu ludzi. Wokalista, charyzmatyczny Maciej Balcar, śpiewa w zespole już 17 lat, i choć niełatwo było zastąpić Ryśka Riedla, poradził sobie znakomicie. Usłyszeliśmy m.in. Sen o Viktorii (mimo tego nasi nie wygrali meczu z Kolumbią), Do kołyski, Wehikuł czasu, Mała Aleja Róż, Harley mój, W życiu piękne są tylko chwile, Whisky, Ty i ja. Koncert trwał dwie godziny a po muzykach nie było widać zmęczenia i choć pogoda mogła być lepsza, kilkutysięczna publiczność była zachwycona występem. Dla fanów i amatorów muzyki Dżemu przygotowano stoisko z pamiątkami. Można było zakupić koszulki, płyty i gadżety z logo zespołu.

Dżem postawił poprzeczkę bardzo wysoko. Kto będzie występował w przyszłym roku? Jak będą wyglądały XX Dni Osieka? Przekonamy się za rok!

AGH

Fotografie z koncertów: Gosia Szatan

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informujemy, że:

1) Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu z siedzibą w Osieku w województwie małopolskim przy ulicy Głównej 94, 32-608 Osiek jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Kontakt z Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu:
email: centrumkultury@osiek.pl
tel. +48 (33) 48 41 888

2) W Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Ispektor Ochrony Danych - Pani Agnieszka Stelmaczonek
e-mail: iod@kultura.osiek.pl

3) Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku przetwarza Państwa dane w celach:

a) realizacji obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa w zakresie zadań powierzonych GCKCiS w Osieku na podstawie ustawy o samorządzie gminnym; ustawy o bibliotekach, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
b) prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjno-promocyjnych dotyczących GCKCiS w Osieku.
c) obsługi procesów rekrutacji.
d) zawierania umów.

4) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych.

5) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. W takiej sytuacji przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem z obowiązującym prawem.

6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w szczególności Ustawie z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7) W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane, chyba że przetwarzanie będzie regulowane przepisami prawa, będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8) Przysługuje Państwu również prawo do dostępu do treści danych (w tym prawo do uzyskania kopii), sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyuznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

9) Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być jednostki organizacyjne Gminy Osiek, podmioty realizujące na rzecz GCKCiS w Osieku usługi czy Jednostki Samorządu Terytorialnego realizujące zadania na rzecz Gminy Osiek, którym Administrator Danych (GCKCiS w Osieku) może powierzyć przetwarzanie danych osobowych. Państwa danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające, np. firmy prawnicze, informatyczne, doradcze itp. na podstawie zawartej z GCKCiS w Osieku umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.