Miesięczne archiwum: 2016

XVII Dni Osieka już za nami. Wkrótce na naszej stronie relacja z imprezy.

Tegoroczne święto zostało zorganizowane z wyjątkowym rozmachem. Było to możliwe dzięki wsparciu naszych sponsorów, którymi w tym roku byli:

AKSAM – Beata i Adam Klęczar

ARC-POL Babiński Wytwórnia makaronów

AUTO-SPRINT Elżbieta Linkiewicz

Apteka ARNIKA

BLUE ZONE Witold Hałat

Ciaputa Anna – PHU ANMAR

DELFIN MARKET Mariusz Piecha

EUROGUM – Krzysztof Górowicz

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Osieku

ICE MASTRY Maria i Stanisław Ziębińscy

KOTŁO-BUD Osiek

KOTŁY-PŁONKA – Zbigniew Płonka

Kramarczyk Jan – stolarstwo

Krupnik Zdzisława – Firma Handlowa KEN-PAK

Kwiaciarnia Joanna Jędrzejowska

Kwiaciarnia MALWA Małgorzata Mitoraj

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Przyszłość” w Osieku

Rzepka Robert Agencja Finansowa

Sklep wielobranżowy KAKTUS Urszula i Krzysztof Sobeccy

Sobeccy Barbara i Jan

STAL-DET Dorota i Leszek Górkiewicz

STAL-MET Łukasz Marcela

STREFA PIĘKNA Kinga Dzik

Wandor Henryk – usługi transportowe

Wójt Gminy Osiek

Zemła Stanisław FRYZOTERAPIA

 

Serdecznie dziękujemy!

REGULAMIN PORZĄDKOWY
dla osób uczestniczących w imprezie masowej
na terenie Boiska przy ZSP Nr1 w Osieku

 

 1. W imprezie na terenie Boiska przy ZSP Nr 1 w Osieku mogą uczestniczyć osoby akceptujące warunki regulaminu.
 2. Uczestnikom zabrania się:
 • wnoszenia i używania niebezpiecznych narzędzi,
 • posiadania i spożywania alkoholu na terenie Boiska – przepisy reguluje Ustawa o   bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 504),
 • niszczenia mienia i zaśmiecania terenu,
 • palenia ognisk,
 • wprowadzania psów bez kagańca,
 • wjazdu na teren pojazdami mechanicznymi i rowerami bez zezwolenia,
 • zachowań wykraczających poza normy społeczne.
 1. Dzieci do 7 roku życia mogą uczestniczyć w imprezach wyłącznie pod  opieką osób dorosłych.
 2. Działalność handlowa może być prowadzona wyłącznie po uzyskaniu zgody organizatora imprezy.
 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niezabezpieczone mienie uczestników.
 4. Służba porządkowa organizatora ma prawo interwencji wobec osób naruszających niniejszy regulamin.
 5. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące przebiegu imprez prosimy kierować  do biura: Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku, 32-608 Osiek, ul. Główna 94.

Dyrektor GCKCiS w Osieku

REGULAMIN  IMPREZY
Koncerty zespołów BACIARY i LemON

1.Termin i miejsce imprezy:

26 czerwca 2016r. – niedziela godz.19.00 – 22.30, boisko przy ZSP nr 1 w Osieku

2.Organizator imprezy: Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku, ul. Główna 94, 32-608 Osiek.

3.Charakterystyka imprezy:

a. organizowany na boisku przy ZSP nr 1 w Osieku koncert zespołów BACIARY I LemON ma charakter otwarty, uczestnikiem może być każda osoba,
b. w programie  imprezy planuje się organizację koncerty zespołów  muzycznych BACIARY I LemON,
c. impreza organizowana na terenie boiska przy ZSP nr 1 w Osieku ma charakter otwarty i każda osoba dobrowolnie przebywająca w terminie jej organizacji uważana jest za jej uczestnika, która akceptuje warunki niniejszego regulaminu, w tym również wyraża zgodę na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn zm.)  na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach uczestnictwa w imprezie oraz jej nieodpłatnego  rozpowszechniania przez  organizatorów bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w materiałach dotyczących promocji imprezy.

4.Prawa i obowiązki uczestników

a. uczestnik imprezy ma prawo:
- przebywania na terenie imprezy, obejmującym wydzieloną część boiska
- korzystania z pomocy Obsługi w razie potrzeby
- zgłaszania Obsłudze zauważonych nieprawidłowości z prośbą o interwencję
- korzystania z pomocy służb porządkowych i medycznych w sytuacjach niezbędnych
b. uczestnikom nie wolno:
- przekraczać wyznaczonej przez służby porządkowe linii ograniczającej teren imprezy
- wnosić na teren imprezy alkoholu, narkotyków, broni, cieczy żrących, cuchnących lub mogących narazić innych  uczestników imprezy  na zabrudzenie lub niebezpieczeństwo oraz wszystkich innych materiałów uważanych za niebezpieczne
- wnosić na teren imprezy własnego nagłośnienia
- wykrzykiwać podczas imprezy tekstów i treści nie znajdujących pokrycia w  idei imprezy, lub godzących w dobre imię osób trzecich
- zachowywać się w sposób naruszający prawo
c. uczestnik zobowiązany jest:
- do pokrycia kosztów wyrządzonych przez siebie bądź przez osoby niepełnoletnie będące pod opieką  w czasie trwania imprezy  i w miejscu jej powstania
- dostosować się do instrukcji związanych z realizacją imprezy ustalonych przez organizatora oraz respektować  narzucone postanowienia
- stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych

5. Prawa i obowiązki organizatora:

a. organizator jest odpowiedzialny zapewnić:
- bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy
- wyróżniającą się elementami ubioru służbę porządkową i informacyjną
- pomoc medyczną i przed medyczną dostosowaną do liczby uczestników
- drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd służb ratowniczych, policji
b. organizator imprezy jest zobowiązany:
- sporządzić plan określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy
c. organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty uczestników biorących udział w imprezie jak również  spowodowanych przez nich bezpośrednio lub bezpośrednio szkód  wobec osób trzecich
d. organizator zastrzega sobie prawo odmowy wpuszczenia na teren imprezy oraz usunięcia z jej terenu osób, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że ich obecność może narazić uczestników na niebezpieczeństwo

6. Prawa i obowiązki OBSŁUGI:

a. Obsługa po zauważeniu łamania niniejszego regulaminu przez uczestników imprezy ma prawo:
- poprosić o zaprzestanie łamania regulaminu imprezy
- poprosić o opuszczenie terenu imprezy
- zwrócić się o pomoc do służb porządkowych
b. Obsługa jest odpowiedzialna za przydzielone przez organizatora zadania
c. każdy członek Obsługi posiada komplet informacji na temat imprezy
d. Obsługa odpowiada za kontakt pomiędzy organizatorem, uczestnikami, a służbami porządkowymi i medycznymi.

7. Przepisy końcowe

- Regulamin podany zostanie do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej organizatora, oraz na tablicach     informacyjnych na terenie imprezy
-  Postanowienia niniejszego regulaminu  są  jednoznaczne i nie podlegają interpretacji.

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku

Zapraszamy na XI Rodzinny Rajd Rowerowy – 25.06.2016r. Startujemy o 13:30 z OSiR-u!!!!!!!

XI Rodzinny Rajd Rowerowy

XI Rodzinny Rajd Rowerowy pod patronatem Wójta Gminy Osiek Jerzego Mieszczaka odbędzie się 25 czerwca 2016 roku. Start rajdu przewidziano na godzinę 13.30 z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osieku przy ul. Głównej 94. Organizatorem rajdu jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku i Towarzystwo Miłośników Osieka.

Trasa Rajdu:

 • I etap: Start – Osiek (Stadion OSiR, ul. Główna, ul. Karolina, ul. Włosieńska), Malec (ul. Stawowa, ul. Świętojańska, ul. Podlas, ul. Spokojna), Kęty (ul. Czajki, ul. Kęckie Góry Północne), Witkowice (ul. Karpacka, ul. Beskidzka, ul. Dworska);
 • Półmetek: Witkowice – boisko naprzeciw kościoła;
 • II etap: Witkowice (ul. Beskidzka), Osiek (ul. Beskidzka, ul. Główna, ul. Słoneczna, ul. Starowiejska, ul. Wiśniowa, ul. Główna);
 • Meta: Osiek – plac przy Urzędzie Gminy.

Długość przejazdu: 23,3 km

TRASA RAJDU

REGULAMIN RAJDU

 1. W Rajdzie mogą uczestniczyć osoby posiadające sprawny rower.
 2. Uczestnicy powinni posiadać kartę rowerową lub inny dokument upoważniający do kierowania rowerem na drogach publicznych.
 3. Dzieci mogą brać udział w Rajdzie tylko pod opieką rodzica lub wyjątkowo innej osoby pełnoletniej ponoszącej pełną odpowiedzialność za dziecko.
 4. Wszystkich uczestników Rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń służb porządkowych i organizatorów wyróżnionych kolorową koszulką.
 5. Trasę należy pokonywać w zwartej grupie, uczestnikom nie wolno wyprzedzać przewodnika ani pojazdu pilotującego oraz pozostawać w tyle za pojazdem zamykającym Rajd.
 6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zabezpieczenia przed kradzieżą swojego roweru. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kradzieże.
 7. Każdy uczestnik Rajdu zobowiązany jest do zachowania trzeźwości.
 8. Uczestnicy Rajdu powinni zaopatrzyć się w napój oraz lekki posiłek, który będzie można spożyć na półmetku w Witkowicach

Zgłoszenia przyjmowane będą w Bibliotece Publicznej w Osieku. Zgłoszenia dokonuje rodzic lub pełnoletni członek rodziny w terminie od 13 czerwca do 24 czerwca 2016. Wraz ze zgłoszeniem należy dokonać wpłaty za uczestnictwo w Rajdzie w wysokości 12 zł. Przed startem każdy uczestnik otrzyma koszulkę, regulamin Rajdu oraz kupon na ciepły posiłek wydawany na mecie. Wśród wszystkich uczestników, którzy pokonają trasę Rajdu zostaną rozlosowane liczne nagrody.

Wpisując się na listę uczestnik potwierdza:

 • zapoznanie się z Regulaminem Rajdu i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów Rajdu w zakresie koniecznym do obsługi Rajdu,
 • wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w przekazach telewizyjnych lub multimedialnych, Internecie oraz w postaci fotografii lub innego materialnego nośnika wizerunku na potrzeby organizacji rajdu oraz w celach zgodnych z działalnością prowadzona przez Gminę Osiek oraz Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku na podstawie przepisu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). W przypadku osób niepełnoletnich ww. zgodę wyrażają rodzice lub opiekunowie prawni.

Informujemy, że na półmetku będzie możliwość zakupu posiłku oraz napoju.